Promocja "-20 % na księgi gości i -10 % na pozostały asortyment"

1. Promocja obowiązuje od 23 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

2. Rabat upoważnia do zakupu wyłącznie w sklepie Kameleon Leon, na stronie https://www.kameleon-leon.pl/

3. Po dodaniu asortymentu do koszyka automatycznie obniży się jego wartość o 20 % lub 10 % (w zależności czy jest to księga czy inny towar).

6. Rabat nie uwzględnia kosztów przesyłki.

7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i wyprzedażami.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Aby zapewnić jak najbardziej bezproblemową współpracę i satysfakcję Klienta, prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, określającego zasady korzystania ze Sklepu, warunki sprzedaży, realizacji zamówień, zapłaty ceny, przysługujących Klientowi uprawnień dotyczących reklamacji zakupionych w Sklepie produktów lub odstąpienia od umowy sprzedaży. W przypadku pytań co do jego treści, uprzejmie prosimy o kontakt.REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KAMELEON-LEON.PL

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu internetowego www.kameleon-leon.pl jest Kamila Banaczek-Rybicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: KAMELEON LEON Kamila Banaczek-Rybicka, ul. Granitowa 18/3, 44-121 Gliwice NIP: 969-144-87-35, REGON: 362694150

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

a) na stronie internetowej www.kameleon-leon.pl ; oraz:

b) w siedzibie Sklepu, tj. ul. Granitowa 18/3, 44-121 Gliwice.

§ 2. Definicje

Następujące zwroty użyte w Regulaminie należy interpretować zgodnie z niniejszym paragrafem, chyba że szczegółowe postanowienie Regulaminu stanowi inaczej:

a) Adres: oznacza adres e-mail podany przez Klienta w procesie rejestracji konta niezbędnego do dokonywania zakupów w Sklepie;

b) Sklep: oznacza sklep internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem www.kameleon-leon.pl ;

c) Kameleon-Leon: oznacza Kamilę Banaczek-Rybicką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: KAMELEON LEON Kamila Banaczek-Rybicka, ul. Granitowa 18/3, 44-121 Gliwice NIP: 969-144-87-35, REGON: 362694150

d) Klient: oznacza konsumenta lub inny podmiot zamierzający dokonać lub dokonujący zakupu Towarów w Sklepie;

e) Regulamin: oznacza niniejszy Regulamin Sklepu;

f) Formularz Zamówienia: oznacza formularz dostępny w Sklepie, za pomocą którego Klient może dokonać szczegółowego oznaczenia Towarów podlegających zakupowi i warunków ich dostarczenia;

g) Konto: oznacza konto Klienta utworzone na potrzeby dokonywania zakupów w Sklepie;

h) Towar lub Towary: oznaczają wszelkie dostępne w ofercie Sklepu przedmioty, które Klient jest uprawniony nabyć składając stosowne Zamówienie;

i) Umowa: oznacza umowę sprzedaży Towaru zawartą pomiędzy Klientem jako kupującym, a Kamilą Banaczek-Rybicką jako sprzedawcą;

j) Zamówienie: oznacza oświadczenie woli złożone przez Klienta składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy.

§ 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu

Dla prawidłowego korzystania ze Sklepu i dokonywania za jego pośrednictwem zakupu Towarów niezbędne jest:

a) posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego umożliwiającego korzystanie z przeglądarki sieci Internet;

b) posiadanie przeglądarki sieci Internet (Chrome, Safari, Opera, Firefox, Internet Explorer, etc.);

c) aktywnego dostępu do sieci Internet;

d) aktywnego konta e-mail.

§ 4. Polityka prywatności

Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności, stanowiąca Załącznik do Regulaminu oraz udostępniona pod adresem www.kameleon-leon.pl/content/18-polityka-prywatnosci

§ 5. Rejestracja w Sklepie

1. Celem zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu niezbędne jest uprzednie dokonanie prawidłowego zarejestrowania w Sklepie bądź złożenie Zamówienia bez rejestracji, przy jednoczesnym podaniu danych analogicznych, jak w przypadku rejestracji w Sklepie, tj. obligatoryjnie danych zawartych w § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu; fakultatywnie danych zawartych w § 5 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

2. Prawidłowa rejestracja w Sklepie następuje poprzez obligatoryjne podanie następujących danych osobowych:

a) imienia i nazwiska Klienta;

b) adresu korespondencyjnego;

c) adresu poczty e-mail;

d) numeru telefonu.

3. W przypadku chęci uzyskania przez Klienta faktury dokumentującej sprzedaż, w procesie rejestracji niezbędne jest podanie również:

a) aktualnego numeru identyfikacji podatkowej (NIP);

b) firmy przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa – jeśli dotyczy.

4. Dane wprowadzone przez Klienta w procesie rejestracji lub podczas składania zamówienia bez rejestracji muszą być prawdziwe i identyfikować Klienta w sposób obiektywny i jednoznaczny.

5. Dla ukończenia rejestracji niezbędne jest ponadto podanie oraz potwierdzenie hasła do Konta. Hasło powinno odpowiadać wymaganiom określonym
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024). Sfinalizowanie procesu rejestracji następuje poprzez kliknięcie pola
Załóż konto oraz wprowadzenie formularza do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby Kameleon-Leon mógł się z nim zapoznać. Rejestracja w Sklepie jest jednorazowa, a jej zakończenie wiąże się z utworzeniem dla Klienta indywidualnego Konta. Adres poczty e-mail Klienta oraz hasło są podstawą do późniejszego logowania do Konta.

6. Zakończenie procesu rejestracji w Sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Kameleon-Leon danych osobowych w zakresie niezbędnym do składania, realizacji oraz rozliczenia zamówień realizowanych za pośrednictwem Sklepu.


§ 6. Składanie, przetwarzanie i realizacja Zamówień – zawarcie Umowy

1. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu możliwe jest wyłącznie poprzez uprzednie zarejestrowanie Konta lub bez rejestracji, zgodnie z § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, chyba że z powodu okoliczności, za które Kameleon-Leon nie ponosi odpowiedzialności, dostęp do Sklepu jest czasowo ograniczony lub niemożliwy (np. awarie sieci Internet, awarie serwera, prace techniczne lub modernizacyjne).

2. Aby prawidłowo złożyć Zamówienie za pośrednictwem Sklepu, niezbędne jest:

a) dodanie określonego Towaru do koszyka Sklepu; wszystkie ceny Towarów podawane są w walucie złoty polski (PLN) oraz w kwocie brutto, tj. uwzględniającej podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które wyszczególniono oddzielnie, w koszyku Sklepu oraz w odpowiednich zakładkach informacyjnych Sklepu. Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego;

b) odznaczenie opcji „Potwierdzam zamówienie” we właściwej zakładce Sklepu oraz wprowadzenie Zamówienia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby Kameleon-Leon mógł się z nim zapoznać;

c) zaznaczenie odpowiednich „checkbox’ów”, mające na celu dokonanie przez Klienta akceptacji Regulaminu oraz złożenie oświadczenia, iż został poinformowany o prawie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w dalszej części niniejszego Regulaminu.

3. Zawarcie Umowy za pośrednictwem Sklepu następuje:

a) z chwilą otrzymania przez Kameleon-Leon potwierdzenia złożenia Zamówienia, będącego oświadczeniem woli Klienta w przedmiocie zawarcia Umowy oraz (łącznie) potwierdzeniu przez Kameleon-Leon przyjęcia zamówienia do realizacji;

b) na warunkach określonych w zleceniu oraz niniejszym Regulaminie.

4. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu przez Kameleon-Leon zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na Adres. Jeżeli zamówiony Towar jest niedostępny lub realizacja Zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o braku możliwości realizacji zamówienia i ewentualnej propozycji dalszej realizacji Zamówienia lub jego zmiany.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi przez Kameleon-Leon na Adres podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z wyrażeniem przez Klienta zgody na utrwalenie potwierdzenia zawarcia Umowy w formie elektronicznej jako wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim.

6. Realizacja Zamówienia zgodnie z zawartą Umową następuje:

a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz z wyłączeniem innych okresów, za uprzednim poinformowaniem Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie głównej Sklepu;

b) po uiszczeniu przez Klienta całej ceny sprzedaży z tytułu zawartej Umowy oraz należnych kosztów przesyłki, chyba że Klient wybrał odbiór osobisty Towaru.

7. Zapłata ceny za Towar oraz ewentualne koszty przesyłki powinna zostać uiszczona przelewem na rachunek bankowy Kameleon-Leon prowadzony w mBank S.A. o numerze: 49 1140 2004 0000 3802 7438 0273

lub – jeśli istnieje techniczna możliwość – w postaci płatności elektronicznej za pośrednictwem określonego zewnętrznego systemu płatności (PayU, platnosci.pl).

8. Zapłata ceny za Towar nastąpić winna w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia potwierdzenia zamówienia, zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu. W przypadku niedokonania przez Klienta wpłaty za Towar, Kameleon-Leon może odstąpić od Umowy poprzez skierowanie wiadomości e-mail na Adres o odstąpieniu od Umowy.

§ 7. Dostawa Towaru

1. Zakupiony przez Klienta Towar jest dostarczany bez wad i usterek, w fabrycznym opakowaniu (o ile opakowanie to zostało przez producenta zapewnione), w miejsce wskazane przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

2. Domyślnym adresem dostawy Towaru jest adres wprowadzony przez Klienta w procesie rejestracji, chyba że Klient w Formularzu Zamówienia wskazał inaczej.

3. Kameleon-Leon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnienia w dostarczeniu Towaru lub jego niedostarczenie, spowodowanego podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy bądź niepodanie wszelkich danych niezbędnych do prawidłowego zrealizowania dostawy Towaru.

4. Kameleon-Leon dostarcza zakupione Towary:

a) za pośrednictwem:

  • paczki pocztowej lub listu poleconego – Poczta Polska S.A.; w przypadku niepodjęcia paczki, odpowiednie zastosowanie znajduje regulamin Poczty Polskiej S.A. w zakresie awizowania oraz zwrotu przesyłki;
  • przesyłki kurierskiej – DPD; w przypadku niepodjęcia paczki odpowiednie zastosowanie znajduje regulamin DPD w zakresie awizowania oraz zwrotu przesyłki;
  • Paczkomatów InPost; w przypadku niepodjęcia paczki odpowiednie zastosowanie znajduje regulamin usług Paczkomaty 24/7 InPost w zakresie powiadamiania oraz zwrotu przesyłki.

b) lub umożliwia Klientowi dokonanie odbioru osobistego, chyba że Kameleon-Leon postanowi realizować sprzedaż wyłącznie wysyłkowo, o czym Klient zostanie poinformowany na odpowiedniej zakładce informacyjnej Sklepu.

5. Kameleon-Leon przekazuje zamówiony Towar doręczycielowi w terminie nie dłuższym niż 7 do 14 dni roboczych od dnia zaksięgowania pełnej zapłaty za zakupiony Towar wraz z kosztami przesyłki na rachunku bankowym Kameleon-Leon oraz zaakceptowania projektu.

6. Koszty zwrotu niepodjętej w terminie przesyłki obciążają Klienta.

7. Wraz z zakupionym towarem wystawiany i przesyłany jest stosowny rachunek, chyba że Klient zażądał wystawienia faktury.


§ 8. Modyfikacja i anulowanie Zamówienia

1. Do chwili otrzymania informacji o realizacji Zamówienia na Adres, Klient może anulować zamówienie w całości lub części.

2. Anulowanie zamówienia dokonywane jest za pośrednictwem funkcjonalności Konta dostępnej w zakładce www.kameleon-leon.pl/moje-konto. Kameleon-Leon potwierdzi anulowanie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na Adres.

3. Oświadczenie Klienta złożone w formie określonej w § 8 ust. 2 niniejszego Regulaminu przed otrzymaniem informacji o przyjęciu Zamówienia, jest równoznaczne z anulowaniem Zamówienia w całości lub w części, której przedmiotowe oświadczenie dotyczy.

4. Do chwili otrzymania informacji o realizacji Zamówienia na Adres, Klient może zmienić zamówienie w całości lub części.

5. Zmiana zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem funkcjonalności Konta dostępnej w zakładce www.kameleon-leon.pl/moje-konto. Kameleon-Leon potwierdzi zmianę zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na Adres. Jeśli ze zmianą Zamówienia wiąże się konieczność uiszczenia dodatkowych opłat (np. ceny lub kosztów wysyłki), realizacja Zamówienia odbywa się dopiero od chwili zaksięgowania tych opłat na rachunku bankowym Kameleon-Leon.

6. Anulowanie zamówienie, dla którego został wykonany już projekt do akceptacji jest możliwe przy czym pobierana jest dodatkowa opłata za projekt w wysokości proporcjonalnej do wartości zamówienia i wynosi ona odpowiednio od 20 % do 50 %.

§ 9. Odstąpienie od Umowy

1. Klient jest uprawniony do odstąpienia od zawartej Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia Klientowi lub wskazanej przez niego osobie zamówionych Towarów bez podania przyczyny.

2. Jeśli Towary zamówione przez Klienta w ramach jednego Zamówienia dostarczane będę osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia doręczenia Klientowi lub wskazanej przez niego osobie ostatniej z rzeczy, partii lub części towarów.

3. Wzór odstąpienia od Umowy jest dostępny na stronie www.kameleon-leon.pl/content/11-zwroty-i-reklamacje.

4. Klient może odstąpić od zawartej Umowy poprzez:

a) skierowanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres: KAMELEON LEON Kamila Banaczek-Rybicka, ul. Feliksa Niedbalskiego 18/3, 44-121 Gliwice. Dla zachowania terminu określonego w § 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu, niezbędne jest skierowanie pisemnego oświadczenia do 14 (czternastego) dnia od doręczenia Klientowi Towaru. Decydującą jest data stempla pocztowego;

b) skierowanie oświadczenia w formie elektronicznej (e-mail) o odstąpieniu od Umowy na adres biuro@kameleon-leon.pl. Dla zachowania terminu określonego w § 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu, niezbędne jest wprowadzenie wszystkich danych wymaganych w formularzu do 14 (czternastego) dnia od doręczenia Klientowi Towaru. Decydującą jest data przesłania wprowadzonych danych (transmisja danych);

c) formularz dostępny na stronie internetowej www.kameleon-leon.pl/content/11-zwroty-i-reklamacje. Dla zachowania terminu określonego w § 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu, niezbędne jest wprowadzenie wszystkich danych wymaganych w formularzu do 14 (czternastego) dnia od doręczenia Klientowi Towaru. Decydującą jest data przesłania wprowadzonych danych (transmisja danych).

5. Klient traci możliwość odstąpienia od Umowy w przypadku, w którym otrzymany przez Klienta Towar dostarczony był w zapieczętowanym opakowaniu, które zostało przez Klienta otworzone, zaś wykorzystanie Towaru po otwarciu opakowania ze względów sanitarnych lub higienicznych jest niemożliwe.

6. Kameleon-Leon poinformuje Klienta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy po jego odebraniu.

7. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy z zachowaniem zasad określonych w niniejszym paragrafie, prowadzi do uznania Umowy za niezawartą.

8. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów wyszczególnionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), w szczególności takich, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 10. Zwrot Towaru

1. Skuteczne odstąpienie od Umowy powoduje zobowiązanie Klienta oraz Kameleon-Leon do wzajemnego zwrotu wszystkiego, co świadczyli lub otrzymali od drugiej strony z tytułu zawarcia Umowy.

2. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia skutecznego odstąpienia od Umowy:

a) Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych Towarów. Zwrot następuje na koszt Klienta poprzez przesłanie Towaru na adres Kameleon-Leon, za pośrednictwem przesyłki pocztowej;

b) Kameleon-Leon zobowiązany jest do zwrotu wszelkich płatności otrzymanych od Klienta, w tym koszt przesłania towaru do Klienta do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w Sklepie, chyba że Klient wybrał odbiór osobisty Towaru. Kameleon-Leon nie zwraca kosztów zwrotu towaru, o których mowa w § 10 ust. 2 lit. a) powyżej.

3. Zwrot kwot, o których mowa w § 10 ust. 2 lit. b) powyżej, nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy zawarciu Umowy, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu. Inny sposób zwrotu Towaru nie może wiązać się z powstaniem jakichkolwiek kosztów dodatkowych po stronie Klienta.

4. Kameleon-Leon jest uprawniony do powstrzymania się od zwrotu Klientowi kwot, o których mowa w § 10 ust. 2 lit. b) powyżej, do chwili:

a) otrzymania Towaru; lub

b) przesłania przez Klienta potwierdzenia nadania Towaru poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: biuro@kameleon-leon.pl lub pisemnie na adres KAMELEON LEON Kamila Banaczek-Rybicka, ul. Granitowa 18/3, 44-121 Gliwice.

5. Zwracany Towar winien być kompletny, posiadać metki oraz nie nosić śladów używania ponad ślady wynikające z użytkowania niezbędnego dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W przypadku stwierdzenia przez Kameleon-Leon, że Klient wykorzystywał Towar w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, Klient ponosić będzie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru.

§ 11. Reklamacje Towaru

1. W przypadku, gdy po otrzymaniu zamówionego Towaru Klient stwierdzi niezgodność Towaru z jego opisem widniejącym na Zamówieniu, wady fabryczne lub uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego transportu Towaru, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę wiadomością e-mail. Reklamacji nie podlegają wady powstałe w wyniku niedbałego, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem używania Towaru.

2. Reklamacji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem www.kameleon-leon.pl/content/11-zwroty-i-reklamacje oraz jego wprowadzenie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, by Kameleon-Leon mógł się z nim zapoznać lub poprzez bezpośredni kontakt z Kameleon-Leon w oparciu o dane zawarte w zakładce www.kameleon-leon.pl/content/15-kontakt.

3. Klient w zgłoszeniu reklamacyjnym zobowiązany jest do podania:

a) wady Towaru oraz jej rodzaju;

b) daty i numeru Zamówienia;

c) rodzaju oraz specyfikacji Towaru obarczonego wadą.

4. Złożenie reklamacji za pośrednictwem formularza potwierdzane jest za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanej na Adres.

5. W przypadku, w którym Kameleon-Leon uzna to za niezbędne, Klient zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego Towaru, o czym zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanej na Adres. Przesłanie reklamowanego Towaru winno nastąpić za pośrednictwem przesyłki Poczty Polskiej S.A. Kameleon-Leon nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

6. Reklamacja zostanie przez Kameleon-Leon rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia do Kameleon-Leon za pośrednictwem formularza reklamacyjnego lub otrzymania reklamowanego Towaru.

7. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona:

a) pozytywnie: Kameleon-Leon zwróci Klientowi koszty przesyłki, o której mowa w § 11 ust. 5 powyżej, do wysokości kosztów przesyłki Poczty Polskiej S.A. Dodatkowo, Kameleon-Leon naprawi uszkodzony Towar lub dostarczy nowy Towar, zgodnie z żądaniem Klienta. W przypadku niemożności naprawy lub dostarczenia nowego Towaru, Kameleon-Leon zwróci Klientowi koszt zakupu Towaru. § 10 ust. 2 lit. b) niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio;

b) negatywnie: Kameleon-Leon nie zwróci Klientowi kosztów przesyłki, o której mowa w § 11 ust. 5 powyżej, zaś zwrot Klientowi reklamowanego Towaru nastąpi na jego koszt.

§ 12. Promocje i akcje promocyjne

1. W Sklepie umieszczane być mogą promocje, które dzielą się na:

a) promocje produktowe, które obniżają cenę danego Towaru kwotowo lub procentowo;

b) promocje wartościowe, które obniżają cenę całego koszyka kwotowo lub procentowo;

c) promocje pakietowe, które obniżają cenę danego Towaru lub całego koszyka kwotowo lub procentowo, w zależności od ilości nabywanych Towarów;

d) promocje związane z reklamowaniem Sklepu w mediach społecznościowych bądź w inny sposób, które obniżają cenę całego koszyka kwotowo lub procentowo.

2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia. Promocje nie łączą się. Zmiana zamówienia dokonana w ten sposób, że zamówienie nie spełnia warunków określonej promocji, wyłącza jej stosowanie. Szczegóły oraz warunki każdej promocji określane są każdorazowo w regulaminach poszczególnych promocji dostępnych w zakładce www.kameleon-leon.pl/regulamin.

§ 13. Kontakt

Celem skontaktowania się Klienta z Kameleon-Leon, niezbędne jest:

a) przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@kameleon-leon.pl;

b) przesłanie pisma na adres KAMELEON LEON Kamila Banaczek-Rybicka, ul. Granitowa 18/3, 44-121 Gliwice;

c) w czasie pracy Kameleon-Leon, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz z wyłączeniem innych okresów, za uprzednim poinformowaniem Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie głównej Sklepu, pod numerem telefonu: 661042850 (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora).


§ 14. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone w Sklepie używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej lub ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. W sprawach nieuregulowanych bezpośrednio w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące odstąpienia od Umowy, reklamacji Towaru i jego zwrotu, mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami.