Przed rozpoczęciem korzystania w jakikolwiek sposób ze Sklepu kameleon-leon.pl, a w szczególności przed rozpoczęciem dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu, każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu oraz niniejszej Polityki Prywatności, określającej zasady gromadzenia przez Sklep danych osobowych dostarczanych przez użytkowników. Jeśli nie akceptujesz postanowień Polityki Prywatności, uprzejmie prosimy o niekorzystanie ze Sklepu lub jego poszczególnych funkcji. W przypadku pytań co do treści Polityki Prywatności, uprzejmie prosimy o kontakt.


POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU KAMELEON-LEON.PL

§ 1. Definicje

Następujące zwroty użyte w Polityce Prywatności należy interpretować zgodnie z niniejszym paragrafem, chyba że szczegółowe postanowienie stanowi inaczej:

a) Adres IP: oznacza adres protokołów internetowych, który stanowi informację identyfikującą Użytkownika;

b) Dane Osobowe: oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 6 Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, a gromadzone za pośrednictwem Sklepu oraz przetwarzane przez Kameleon-Leon;

c) Kameleon-Leon oznacza Kamilę Banaczek-Rybicką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: KAMELEON LEON Kamila Banaczek-Rybicka, ul. Granitowa 18/3, 44-121 Gliwice NIP: 969-144-87-35, REGON: 362694150

d) Polityka: oznacza niniejszą politykę prywatności Sklepu;

e) Sklep: oznacza sklep internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem www.kameleon-leon.pl;

f) Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.);

g) Użytkownik: oznacza podmioty odwiedzające oraz korzystające ze Sklepu, w tym poprzez udostępnianie Sklepowi swych Danych Osobowych;

h)Witryny Zewnętrzne: oznacza strony internetowe, serwisy, witryny i portale, które nie stanowią własności Kameleon-Leon.

§ 2. Gromadzenie Danych Osobowych

 1. Kameleon-Leon podejmuje aktywne działania przewidziane przepisami Ustawy, mające na celu ochronę udostępnianych przez Użytkowników swych Danych osobowych, podawanych w trakcie lub w związku z korzystaniem ze Sklepu.

 2. Dla korzystania ze Sklepu nie jest bezwzględnie wymagane podanie Danych Osobowych Użytkowników, przy czym podczas korzystania ze Sklepu lub z jego poszczególnych funkcji mogą być gromadzone w sposób automatyczny dane lub informacje dotyczące Użytkownika, w szczególności takie jak adresy IP, pliki cookies, tagi internetowe i dane o nawigacji bądź lokalizacji.

 3. Korzystanie z niektórych funkcji Sklepu może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich Danych Osobowych, co zawsze następuje dobrowolnie. Brak udostępnienia Danych Osobowych przez Użytkownika może wiązać się z ograniczeniem dostępu do niektórych funkcji Sklepu.

 4. Korzystanie ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń mobilnych, może wiązać się z pozyskaniem przez Kameleon-Leon danych identyfikacyjnych takich urządzeń, w szczególności operatora usługi internetowej dostarczanej do urządzenia mobilnego, danych abonenta, danych o lokalizacji.

 5. Kameleon-Leon może za pośrednictwem Sklepu prowadzić sondaże i ankiety, w tym zadawać pojedyncze zindywidualizowane pytania w celu udostępnienia przez Użytkownika określonych danych, w tym również Danych Osobowych, jak i tak udostępnione dane gromadzić. Uczestnictwo w ww. sondażach i ankietach oraz udzielanie odpowiedzi jest zawsze dobrowolne.

 6. Dane Osobowe udostępniane na potrzeby korzystania ze Sklepu nie mogą obejmować „danych wrażliwych”, w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

§ 3. Zakres udostępnienia Danych Osobowych

 1. Kameleon-Leon może wymagać od Użytkownika udostępnienia następujących Danych Osobowych:

a) imienia i nazwiska;

b) adresu;

c) numeru telefonu;

d) adresu e-mail.

 1. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę na przetwarzanie przez Kameleon-Leon swoich Danych Osobowych, jak również usunięcia w całości lub w części udostępnionych Danych Osobowych, co może wiązać się z ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania ze Sklepu lub jego poszczególnych funkcji.

 2. Kameleon-Leon może odmówić wykonania czynności, o których mowa w ust. 2 powyżej, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu Sklepu lub innych przepisów wiążących Użytkownika, w tym przepisów powszechnie obowiązujących, a zachowanie udostępnionych Danych Osobowych wiąże się z ustaleniem okoliczności naruszeń oraz ustaleniem ewentualnej odpowiedzialności Użytkownika.

§ 4. Bezpieczeństwo

 1. Kameleon-Leon zobowiązuje się do zapewnienia szczególnej dbałości o właściwy stopień zabezpieczeń oraz do zachowania poufności zgromadzonych za pośrednictwem Sklepu informacji, w szczególności Danych Osobowych.

 2. Kameleon-Leon wypełnia wszelkie obowiązki spoczywające na nim jako na administratorze danych osobowych, a wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym z przepisów Ustawy.


§ 5. Logowanie w Sklepie

 1. Użytkownik jest obowiązany do zachowania w poufności danych niezbędnych do logowania w Sklepie, w szczególności loginu i hasła do konta Użytkownika.

 2. W przypadku korzystania z jednego stanowiska (komputera) wspólnie z innymi osobami, każdorazowo po zakończeniu pracy oraz korzystania ze Sklepu, nastąpić powinno wylogowanie danego Użytkownika.

 3. W przypadku korzystania z funkcji Sklepu dostępnych po udostępnieniu na rzecz Kameleon-Leon Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że dane te nie są zgodne z prawdą, Kameleon-Leon jest uprawniony do trwałego usunięcia konta Użytkownika oraz wszelkich wprowadzonych przez niego do Sklepu informacji, co nie wyłącza podjęcia dalej idących kroków przewidzianych przepisami prawa.


§ 6. Polityka „cookies”

 1. Poza dobrowolnie udostępnianymi przez Użytkownika Danymi Osobowymi oraz rejestrowanymi Adresami IP, Kameleon-Leon za pośrednictwem Sklepu zbiera informacje o Użytkownikach wykorzystując pliki „cookies”, tj. pliki zawierające dane informatyczne, które zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się ze Sklepem.

 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest Kameleon-Leon oraz Google, które:

a) wykorzystuje celem tworzenia statystyk Sklepu;

b) umocowany jest do udostępnienia informacji o „cookies” podmiotom zewnętrznym, jeśli wymagają tego przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa, jak i w przypadku powierzenia przetwarzania informacji o „cookies” podmiotom zewnętrznym.

 1. Pliki „cookies” nie służą do identyfikacji tożsamości Użytkownika, nie powodują zmiany konfiguracji jego urządzeń oraz nie mają żadnego wpływu na działanie tych urządzeń. Pliki „cookies” wykorzystywane mogą być w celu: dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu; podtrzymania sesji logowania w Sklepie; indywidualizację Sklepu; tworzenia statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu lub jego poszczególnych funkcji.

 2. W Sklepie wykorzystywane są pliki „cookies”:

a) sesyjne, tj. pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia Sklepu dokonanego w dowolnej formie przez Użytkownika i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania;

b) Google Analitics (tzw. cookies www.google.com/analytics), które służą tworzeniu statystyk Sklepu.

 1. Każda przeglądarka internetowa zawiera opcję wyłączenia plików „cookies” dla konkretnej witryny lub dla wszystkich witryn internetowych. Celem uzyskania informacji o sposobie wyłączenia plików „cookies”, należy zwrócić się o przedmiotową informację do producenta stosowanej przeglądarki.

 2. Pozostawanie w Sklepie bez dokonania wyłączenia plików „cookies” wiąże się z wyrażeniem zgody na pobieranie plików „cookies”. Szczegółowe informacje o „cookies” uzyskać można w sekcji Pomoc używanej przeglądarki internetowej.